Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Βουλευτικές Εκλογές 2009

Έχοντας ήδη μπει σε μία ακόμα προεκλογική περίοδο, καλό είναι να γνωρίζουμε τα κόμματα που μας καλούν να τα ψηφίσουμε, τι περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους για το μείζον θέμα της διαχείρησης των απορριμμάτων. Κι εμείς ως κάτοικοι της Κερατέας έχουμε ένα λόγο παραπάνω να το κάνουμε αυτό. Ξεκινούμε σήμερα με τις αναφορές στα προγράμματα των δύο "μεγάλων" κομμάτων. Δυστυχώς βλέπουμε το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Η μεν Νέα Δημοκρατία ενώ μας μιλάει για τις "θνησιγενείς λύσεις των ΧΥΤΑ" επιμένει να εφαρμόσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 2003 και είχε καταψηφίσει η ίδια ως αντιπολίτευση(!!!), το δε ΠΑΣΟΚ στα 6 χρόνια που πέρασαν δεν άλλαξε στάση και ενέταξε τους ΧΥΤΑ στα πλαίσια της "Πράσινης Ανάπτυξης", παρουσιάζοντας μέσα σ' ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα, μία καταστροφική λύση ως ιδανική...


Σε επόμενη ανάρτηση θα αναφερθούμε στα προγράμματα και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων...


Νέα Δημοκρατία
...Στον τομέα των στερεών αποβλήτων η ανυπαρξία σχεδιασμού και οι θνησιγενείς λύσεις των χώρων ταφής απορριμμάτων (XYTA) όξυναν αντί να λύσουν το πρόβλημα...
Διαχείριση Στερεών Aποβλήτων


H απουσία ή η αποτυχία της περιβαλλοντικής πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠAΣOK φαίνεται καθαρά και στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Tα απορρίμματα και τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας πνίγουν τη χώρα μας. Xωρίς υπερβολή, παρουσιάζουμε εικόνα τριτοκοσμικής χώρας. H Eλλάδα είναι η μόνη χώρα που τιμωρήθηκε από το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο για την απαράδεκτη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων. Σήμερα υπάρχουν περίπου 1.300 ανεξέλεγκτες χωματερές.

H N.Δ. αποβλέπει στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβ
λήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Συγκεκριμένα προβλέπουμε τα ακόλουθα:

• Eφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

• Λήψη μέτρων για την ουσιαστική μείωση των στερεών αποβλήτων.

• Tαχύρυθμη προώθηση της διαλογής και ανακύκλωσης των ανακυκλούμενων υλικών.

• Oργάνωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή.

• Aποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων.

Πηγή: Το Κυβερνητικό μας Πρόγραμμα για το Περιβάλλον-www.nd.gr

ΠΑ.ΣΟ.Κ.


III. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ


Διαχείριση απορριµµάτων
Πρωταρχικό µέληµα η µείωση του όγκου των απορριµµάτων. Οικονοµικά κίνητρα για τη µείωση του όγκου των συσκευασιών και λιπασµατοποίηση οργανικών απορριµµάτων σε οικιακή ή µεγαλύτερη κλίµακα. Κίνητρα για την επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Αναθεώρηση του συστήµατος κοστολόγησης στερεών αποβλήτων µε βάση την παραγόµενη ποσότητα ανά νοικοκυριό και εισαγωγή κινήτρων για την ανακύκλωση. Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης,
επεξεργασίας και αξιοποίησης απορριµµάτων για τη µετάβαση από τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) σε ορίζοντα πενταετίας.
Αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης µε την ολοκλήρωση του υφιστάµενου σχεδιασµού και τη λειτουργία των εγκεκριµένων Οργανωµένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕΔΑ).
Άµεση κατάργηση και αποκατάσταση των χώρων µη ε
λεγχόµενης εναπόθεσης απορριµµάτων.
Ίδρυση νέων διαδηµοτικών ή διανοµαρχιακών φορέω
ν διαχείρισης απορριµµάτων που να απορροφούν τα οικονοµικά οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης. Πριµοδότηση των ΟΤΑ που συµµετέχουν αποτελεσµατικά και επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους των σχεδίων εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων.Πηγή: Περιβάλλον και Χωροταξία - Διαχείρηση Απορριμμάτων-pasok.grκαι ακόμα από το κείμενο Παρουσίασης της Πράσινης Ανάπτυξης από το ΠΑΣΟΚ 05.03.2009


Απορρίμματα...

Για την Αττική


Το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική έχει μέχρι σήμερα βα-
σιστεί σε άδικες ενδοπεριφερειακές και κοινωνικές επιλογές. Δεν αντιμετωπί-
στηκε ως κοινωνικό ζήτημα οργάνωσης ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά ως
τεχνικό πρόβλημα προσδιορισμού αναγκαίων έργων.
Ο ισχύων Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)
πρέπει να παραμείνει ως βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση στερεών αποβλή-
των στην Αττική, γιατί έχει σημαντικά στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέ-
πει ωστόσο, να είναι σαφές ότι η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ δεν περιορίζεται μόνο
στην κατασκευή 3 ΧΥΤΑ, αλλά περιλαμβάνει μια σειρά από υποδομές για την
ολοκληρωμένη διαχείριση και ειδικότερα:
– μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ),
– ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ),
– αξιοποίηση των τυχόν δευτερογενών προϊόντων που παράγονται από τις
ΜΕΑ (όπως compost, δευτερογενές καύσιμο),
– σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ).
• Οι αναγκαίες βελτιώσεις του ΠΕΣΔΑ είναι:
– η εφαρμογή τέλους ταφής απορριμμάτων με στόχο την προώθηση του περι-
ορισμού, της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των απορριμμάτων,
– τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης ανά ΟΤΑ,
– η ενεργειακή αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος,
– η δημοσίευση των στοιχείων λειτουργίας και μετρήσεων.


σελ. 50 πράσινη ανάπτυξη κείμενο διαλόγου